Over de Ombudsman

De ombudsman is er voor het herstellen/verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid.

Klachten zijn er om verholpen te worden. De ombudsman kan dat realiseren door klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk te onderzoeken en vervolgens een aanbeveling te geven voor optimaal handelen van de gemeente.

Klacht

De gemeente speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de burger. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn. Daarbij kan wel eens iets fout gaan: de burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie. Als u zoiets overkomt, kunt u een klacht indienen bij de ombudsman. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor en stelt - kosteloos - een onderzoek in naar de gang van zaken. Klachten moeten immers verholpen worden. Ook de gemeente - die streeft naar een optimale dienstverlening - hecht daar veel waarde aan.

Onafhankelijk

De ombudsman beschikt over ruime bevoegdheden; hij kan bijvoorbeeld dossiers inzien en ambtenaren horen. Daarbij is het heel belangrijk dat hij volstrekt onafhankelijk is van de gemeentelijke organisatie. Hij legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

wat doet de ombudsman?

  • De ombudsman stelt een onderzoek in naar de gedragingen van de gemeente, naar aanleiding van uw klacht;
  • probeert uw klacht - in goed overleg - tot een oplossing te brengen;
  • toetst het handelen van de gemeente aan behoorlijkheidsnormen;
  • is benoemd door de gemeenteraad, maar gaat te werk als een onafhankelijk en deskundig scheidsrechter;
  • werkt professioneel en vertrouwelijk (iemand die een klacht heeft ingediend, blijft anoniem);
  • kost u niets.

Organisatie

De ombudsman wordt in het werk bijgestaan door vier medewerkers
  • Een plaatsvervangend ombudsman, tevens jeugdombudsman.
  • Twee onderzoekers hebben een juridische achtergrond. Zij verzorgen het onderzoek naar een deel van de klachten en leggen de resultaten ter beoordeling voor aan de ombudsman.
  • Eén medewerkster is verantwoordelijk voor de interne organisatie van de werkzaamheden. Ook beoordeelt zij tijdens het spreekuur of de bezoeker met zijn klacht aan het juiste adres is.